Photographic stories. / Fotografické příběhy.

Sometimes more images are more... than one. / Někdy je více obrázků více... než jeden.

Stones for Statehood / Kameny pro státnost

/images/2019/stones-for-statehood-1.thumbnail.jpg
Take a stone,
tourist, and erect
a pyramid as a symbol
of our statehood which,
from times immemorial,
was guarded here by
Chods.

These words are greeting tourists ascending to the remains of guardian castle Přimda. A little remainder, that in real world there were — and still are — forces outside. Forces one must be prepared to fend of. Forces that one needs to be aware of — in time. That's what a guardian castles were build for.

Remember. And as a symbol for others to remember too, build a small stone pyramid.

The pyramids are there in the hundreds. Beside a quiet forest path to a half-forgotten castle. Exposed to elements, nature, animals and occasional vandals. Many collapsed. Many still standing. Destroyed, yet built again. Every day.

It's a sign that many passersby still remember. Still want to remember. A sign, that — in people's hearts — the guardian castles are still standing.

It's a sign of hope.

Seber turisto
kamen a založ
pyramidu jako symbol
naší státnosti, kterou
zde odedávna bránili
Chodové.

Tato slova zdraví turisty, stoupající k ruinám strážního hradu Přimda. Malé připomenutí, že ve skutečném světě byly — a stále jsou — vnější síly. Síly, jimž musí být člověk připraven čelit. Síly, o kterých by měl vědět — včas. K tomuto účelu se budovaly strážní hrady.

Pamatuj. A jako symbol, aby pamatovali i ostatní, postav malou kamennou pyramidu.

Těch pyramid jsou tam stovky. Vedle tiché lesní cesty k polozapomenutému hradu. Vystaveny živlům, přírodě, zvířatům a příležitostným vandalům. Mnoho se jich rozpadlo. Mnoho jich stojí. Bořené, a přece znovu stavěné. Každý den.

Je to znamení, že mnozí kolemjdoucí stále pamatují. Stále chtějí pamatovat. Znamení, že — v lidských srdcích — strážní hrady stále stojí.

Je to znamení naděje.

Read more…

Burnt Woods / Spálený les

/images/2019/burnt-woods-1.thumbnail.jpg

There was a fire. A forest was burning in the hills (Krkavec) northwest of Pilsen and most of local firefighters were called to action. Thanks to their efforts, most of the woods there did not burn down. A few hectares did, though, but the rest was saved. End of the story? Quite the opposite.

Read more…