Gothic Grove / Gotický hájek

/images/2018/gothic-grove.thumbnail.jpg

A strange, yet so a clear idea. That cathedrals are really groves of stone. That they were intentionally built as such.

Pillars as trunks of trees, growing from their roots beneath the floor up to the firmament, where their branches join together and form a heavenly dome. With rays of light entering this space through the stained glass windows just like in a deep forest. Yielding light in all it's colours.

But this forest is not a chaos. It's structured, and yet organic. More so an echo of a well protected garden. A pairidaiza.

Protective, living, noble, inspiring and mysterious at the same time. Godly.

Zvláštní a přesto tak zřejmá myšlenka. Že katedrály jsou vlastně kamenné lesy. Že s tímto záměrem byly i stavěny.

Sloupy jako kmeny stromů, rostoucí od svých kořenů zpod podlahy vzhůru k obloze, kde se jejich větve vzájemně spojí v nebeskou klenbu. S paprsky světla, vstupujícími do tohoto prostoru skrze barevná skla okenních mozaiek, podobně jako v hlubokém lese. Skýtají světlo ve všech jeho barvách.

Avšak v tomto lese nepanuje chaos. Drží danou strukturu, a přesto je organický. Spíše jako ozvěna dobře chráněné zahrady. Pairidaizy.

Ochraňující, živý, vznešený, inspirující a tajemný zároveň. Boží.

— snílek

(Plzeň, 25.5.2018)

Artillery / Dělostřelectvo

/images/2018/artillery.thumbnail.jpg
Once upon a central bank,
met I many a siege tank.
greasepaint, needles, robes for beach,
preparing for city's siege.
Midtown seized by artillery,
guerillas upon the periphery.
Briefed well is the magistrate,
no casualties, clean forfeit.
…even thinks it's great.
Calm you down and hear your mayor,
a foreigner is not a slayer!
Stop it now! A ghost of place?
Tourism 'bove holy grace!
Jednou vedle centrál banky
narazil jsem na siege tanky.
Šminky, jehly, módní šat,
jedou město obléhat.
Centrum drží těžká artilerie,
partyzáni zabírají periferie.
O všem je zpraven magistrát,
ten město pustil beze ztrát.
…dokonce je za to rád.
Klid, občane, žádný strach,
však cizinec není vrah!
Ale dost už! Místa duch?
Ducha více cizinecký ruch!

— snílek

(Praha, 21.4.2018)

PS: As for siege tank, it's a term from StarCraft, a cult stragety game from 1998. Looks pretty much like those wheeled suitcases. / Co se týče siege tanku, jde o pojem ze StarCraftu, kultovní strategie z roku 1998. Vypadá dost jako ty kufry na kolečkách.