Unwanted Element / Nežádoucí prvek

/images/2018/unwanted-element.thumbnail.jpg
What are you doing here?
You are ruining the composition!
This would be so much better,
without you in the frame!
What are you talking about?
I am the element you're missing!
With me, your photographic cliche
becomes much more interesting!
Co tu chceš?
Ničíš mi kompozici!
Bez tebe by ten záběr
byl mnohem lepší!
O čem to mluvíš?
Jsem přávě ten prvek, co ti chybí!
Až mnou se tvé fotografické klišé
teprve mění v něco zajímavého!

— snílek

(Horní Bělá, 17.2.2018)

Impressionist's Pilsen / Impresionistická Plzeň

/images/2018/impressionists-pilsen.thumbnail.jpg
Pilsen was without form and void;
and a mundane evening
was upon the millstream.
And the wind of God moved
upon the face of it's waters.
And God said, Let there be waves.
And there were waves.
And God saw the waves,
that they were good,
and form an impressionist painting...
Plzeň byla pustá a prázdná
a nad mlýnskou strouhou
byl obyčejný, všední večer.
Ale nad jejími vodami,
vznášel se vzduch Boží.
I řekl Bůh, buďtež vlnky.
A byly vlnky.
I viděl Bůh, že jsou dobré
a tvoří impresionistický obraz...

— snílek

(Plzeň, 15.3.2018)

Souls' Shrine / Duší chrám

/images/2018/souls-shrine.thumbnail.jpg
Whoever you are, it's there.
Whatever the time, it's there.
Whenever in need, it's there.
Souls' shrine's gentle care...
Ať jsi kýmkoli, je tam.
Za každého času, je tam.
Kdykoli je třeba, je tam.
Prastarý duší chrám...

— snílek

(Smederov, Žďár, 3.3.2018)

Oil Figure / Olejová postavička

/images/2018/oil-figure.thumbnail.jpg
Hey, down under, do you see?
Only few do notice me!
Hidden boldly in plain sight,
oily figure, yeah, that's right!
Behold, my form really rocks,
a grease stain on the cobble blocks!
What the oil source, ask you dare?
It gave me life, so I don't care.
Real I am if gentle, fine,
though hole have I where you have spine,
of hollow bones that seem insane,
of no full volume, just concrete plane.
So bye, I greet you from the street,
like no other woman you might meet.
Have no worries and instead
feel free to step... onto my head.
Tady dole, vidíš mne?
To málokdo si povšimne,
všem na očích ukryté,
postavičky rozpité.
Podobu mou vtiskla mi,
mastnoty krůpěj mezi dlažkami.
Odkud se ten olej vzal
je jedno, když mi život dal.
Však skutečná jsem, to mi věř,
ač škvíru mám co ty páteř,
ač prázdnou místo kostí štěrbinu,
žádnou plnost, z betonu jen rovinu.
Tož ráda jsem tě pozdravila,
byť nejsem jako tvoje milá,
se mnou neboj se a neměj obavu,
že šlápneš mi... na hlavu.

— snílek

(Plzeň, 1.3.2018)

Of Hearts and Shadows / O srdcích a stínech

/images/2018/of-hearts-and-shadows.thumbnail.jpg
For weeks was I planning
to photograph this bus stop.
Many times I walked by
without time to do so.
And now I was late,
worried about the light.
Will the sun still be there?
Will there be enough time?
Grace gave me last few minutes
before the sun would sink,
below the roofs across the street.
There I waited.
Few minutes.
Few mediocre shots.
Then this.
That was it!
Looking back, it's a mystery.
Did they see me and pose?
Or did they just have fun,
with shadows and the sun?
Guess I wouldn't know anyway.
They left with the next bus,
taking away with them
the last rays of light.
But what I know for sure,
whatever they did,
they did for me.
V plánu jsem to měl několik týdnů,
zachytit snímek této zastávky.
Ale pokaždé, když jsem ji míjel,
neměl jsem času nazbyt.
A nyní jsem šel pozdě,
bál se, že nebude světlo.
Bude tam ještě svítit slunce?
Budu mít dost času?
Štěstěna dala mi pár minut,
předtím, než se slunce ponořilo
pod střechy na druhé straně ulice.
A tak jsem tam čekal.
Pár minut.
Pár průměrných záběrů.
Pak tohle.
To bylo ono!
Při zpětném pohledu je to záhada.
To si mne všimli a zapózovali?
Nebo se prostě jen radovali
ze slunce a stínů?
To asi již nezjistím.
Odjeli dalším autobusem.
a s sebou si odvezli
i zbylé sluneční paprsky.
Jedno však vím jistě.
Ať to bylo jakkoli,
dělali to pro mne.

— snílek

(Plzeň, 1.3.2018)

The Woods Beyond / Les za humny

/images/2018/woods-beyond.thumbnail.jpg
Wanna quiet place to find
to rest your eyes, to calm your mind?
Search beyond urban neighbourhoods,
there spread may peaceful, magic woods.
Chceš místo, kde nic neruší?
Klid pro oči i pro duši?
Tam kde končí město, ves,
najdeš někdy k tomu les.

— snílek

(Manětínské lesy, 17.2.2018)