Delicate Work, Pilsener Style / Jemná práce po plzeňsku

/images/2018/delicate-work-pilsener-style.thumbnail.jpg
Oh, my eyes, what do you see,
is my sight now failing me?
Hundred pylons, intense toil,
is my city drilling oil?
And all that missing, dug up ground
might a coal mine came around?
A dark hole of a volcano?
Without sulphur? Maybe no.
When confused, when nothing's right,
mind deprived of action,
be that Pilsen's doing might,
a minor reconstruction.
Co to vidí oči mé,
snad mne zrak můj neklame?
Na sto kolem sloupů, věží,
snad ropu město moje těží?
Zěmě tady zbylo půl,
že by to uhelný důl?
Či snad sopky temná díra?
Není tu však cítit síra!
Když zmatená je mysl bdělá,
když nemáš ani ponětí,
tak to nejspíš Plzeň dělá,
rekonstrukci století.

— snílek

(Plzeň, 1.3.2018)

Topknot on a Tram / Drdol v tramvaji

/images/2018/topknot-on-a-tram.thumbnail.jpg
Rides a topknot on a tram,
thinks unseen is, hide it can.
Sitting there with peaceful mind,
someone's watching...
...from behind...
Jede drdol tramvají,
myslí si, že potají.
A jak tak klidně sedí,
někdo na něj hledí...
...zezadu, zezadu...

— snílek

(Plzeň, 5.2.2018)

Alone, Waiting in the Dark / Sama, čekající v temnotě

/images/2018/alone-waiting-in-the-dark.thumbnail.jpg

We were just returning from Divadlo Kampa (Kampa Theatre) — myself and my four-year-old son. It was after eight and it was dark. He held my hand. We walked slowly across the little square towards Charles Bridge.

"Pee, I need to pee," says my son.

"I just asked you a few moments ago in the theatre, if you need to go to a toilet," I reply. "Ok then, come here under this tree."

Read more…

My Favourite Christ / Můj oblíbený Kristus

/images/2018/my-favourite-christ.thumbnail.jpg

Hanging outside on the altar-side wall of St. Bartholomew's cathedral in Pilsen.

Hidden in plain sight during the day, even more so during the night...

Has a broken heart of wood...

Shot handheld when passing by...

Visící zvenčí na oltářní straně katedrály sv. Bartoloměje v Plzni.

Skryt všem na očím za dne, o to více za noci...

Své puklé srdce má dřevěné...

Foceno z ruky při cestě kolem...

— snílek

(Plzeň, 15.2.2018)

The Bartered Away Bride / Vyprodaná nevěsta

/images/2018/bartered-away-bride.thumbnail.jpg
It's Saturday's sellout!
Brides for sale, the label reads,
fulfilling all social needs,
plus a wedding dress for 300,-
Sobotní výprodej!
Nevěsty dle popisku jsou k mání,
způsoby mají prý sociální,
a k tomu šaty svatební za 300,-

— snílek

(Plzeň 13.2.2018)

In Holding / V držení

/images/2018/in-holding.thumbnail.jpg
Holding hands,
in sweet trance,
hearts in dance...
And... the gentleman with a camera
...you do not mind, my darling...
Jsme v držení,
u vy tržení,
srdce v plameni...
A... toho pána s fotoaparátem
...si nevšímej, drahá...

— snílek

(Plzeň, 15.2.2018)

Low-Fat Smoke / Nízkotučný kouř

/images/2018/low-fat-smoke.thumbnail.jpg

To get a nice smoke like that, you just need to burn long and really thin objects, like toothpicks or skewers... or to have some composition skills.


K dosažení takového kouře je potřeba pálit dlouhé a velmi tenké objekty, jako jsou párátka nebo špejle... a nebo umět trochu komponovat.

— snílek

(Plzeň, 19.2.2018)

Gym on a Tram / Tělocvična MHD

/images/2018/gym-on-a-tram.thumbnail.jpg
Few trapezes on a tram,
everyone now workout can.
Mount and swing and backward roll,
dismount rates by conductor.
Sweating odour, not your kind?
In a healthy body healthy mind!
V emhádéčku o tyči,
každý rád si zacvičí,
Náskok, přešvih, svis a vzpor,
doskok hlídá revizor.
Co že říkáš? Potu puch?
V zdravém těle zdravý duch!

— snílek

(Plzeň, 13.2.2018)

Mordor or an Alien? / Mordor či snad vetřelec?

/images/2018/mordor-or-alien.thumbnail.jpg
Mordor or an alien?
Just chainsaw artist's requiem.
Those sad and crippled trees
along our city's streets
reaping walkers fright
from beyond darkness's might...
Mordor či snad vetřelec?
To jen pilou motorovou vládl umělec.
Pak zmrzačené, smutné stromy,
lemující městské domy,
straší chodce zvláště
z pod temnoty pláště....

— snílek

(Plzeň, 15.2.2018)

Work, But Hey, It's Friday Already / Práce, ale což už, je pátek

/images/2018/work-but-hey-its-friday.thumbnail.jpg

First shot. Before being able to take the second, those fellows started posing quite skilfully, just outside the frame. Were a little scared I was from a "newspaper". They calmed a little bit, after I explained that I just like a lot of colour together...

PS: Of course the appearance and note are deceptive. The photo is not Friday but Wednesday. And I'm sure they, just after their forman whom they so eagerly waited for arrived, without delay just dug, filled, levelled, piped together, assembled and reassembled... something.


První fotka. Než jsem udělal druhou, tak začali borci sice umně pózovat, ale mimo záběr. Trochu se lekli, jestli nejsem od "novin". Když jsem jim vysvětlil, že se mi líbí hodně barvy pohromadě, tak se trochu uklidnili...

PS: Samozřejmě zdání a popis klame. Fotka není z pátku, ale středy. A jsem si jistý, že poté, co dorazil jejich "předák", jehož tak netrpělivě vyhlíželi, jistě nelenili a něco pořádně rozkopali, zasypali, přerovnali, přepojili, poskládali... a tak...

— snílek

(Plzeň, 14.2.2018)

Rules of Composition? / Pravidla kompozice?

/images/2018/rules-of-composition.thumbnail.jpg

Rules of Composition?

You know it: don't shoot against the light;
don't shoot when there is no light;
don't shoot when the Sun is up too high;
don't shoot, when something sticks out of people's heads;
also never ever shoot with lens cap on;
and mostly, don't shoot when subjects of the frame overlap...
Bla bla bla...

Pravidla kompozice?

Znáte to: nefoť proti světlu;
nefoť, když není světlo;
nefoť, když je slunce příliš vysoko;
nefoť, když na pozadí něco čouhá lidem z hlavy;
jo, taky nikdy nefoť s krytkou na objektivu;
a hlavně nefoť, když se ti překrývají předměty v záběru...
Bla bla bla...

— snílek

(Plzeň, Divadlo Josefa Kajetána Tyla, 5.2.2018)

Valentine's Infantile Birch / Valentýnova infantilní bříza

/images/2018/valentines-infantile-birch.thumbnail.jpg
Didn't know
whether to take the photo.
Asked at home
for a permission to publish.
Didn't plant the tree there.
It jumped into the frame all by itself.
So there you are...
Vlastně jsem ani nevěděl,
jestli to mám vyfotit.
Doma jsem se raději zeptal,
jestli to můžu publikovat.
Tu břízu jsem tam nezasadil.
Sama mi takhle skočila do záběru.
Tak to tady máte...

— snílek ;-)

(Plzeň, Plovárna Hradiště, 11.2.2018)

Pensioner / Důchodce

/images/2018/pensioner.thumbnail.jpg
He sat by the aisle.
green cloak of cloth,
gloves, cane and bag,
even with dogs on,
not a rag.
Standing right next to him,
camera on my neck,
several stops,
pondering The Question.
To take his soul,
or not to...
Not even bothered to ask...
Ten pán seděl u uličky.
Zelený plátěný kabát,
rukavice, hůl a taška.
Dokonce s pejskama,
žádná fraška.
A já stál hned vedle
s foťákem na krku
a několik zastávek přemítal
nad Otázkou,
Jestli mu tu duši vzít
či nevzít...
Ani jsem se nezeptal...

— snílek

(Plzeň, MHD, 11.2.2018)

Train Seats Matrix / Matrix vlakových sedadel

/images/2018/train-seats-matrix.thumbnail.jpg

Electoral, alas does a polarised society have a need for separated seats?

In the Matrix you would get to choose between red and blue pill. The Czech railroad company offers you a choice between red and blue seat. But hold your enthusiasm, both are second class... and both go the same route...


Volební, aneb vyžaduje názorově rozdělená společnost i oddělená sedadla?

V Matrixu byste dostali výběr mezi červenou a modrou pilulkou. U ČD lze volit mezi červeným a modrým sedadlem. Kroťte však své nadšení, obě jsou druhá třída... a obě jedou stejným směrem...

— snílek

Snílek Daily Photo 2018

I've decided for a small experiment. Every day during whole year 2018 I will publish a new, as of yet unpublished photograph. Let's see, what that will do with me and my photography.

You can follow new photographs on facebook and instagram or in a local gallery.

The best photographs will appear, with commentary, as post on this site.


Rozhodl jsem se pro malý experiment. Po celý rok 2018 budu publikovat jednu novou, dosud nepublikovanou fotografii. Uvidíme, co to učiní se mnou a mou fotografií.

Nové fotografie lze sledovat na mém facebooku a instagramu a v místní galerii.

Nejlepší fotografie se pak s komentářem objeví jako na této stránce jako příspevky.

— snílek